7 công thức hạ bậc lượng giác

Công thức hạ bậc là một trong những công thức lượng giác thường gặp. Chúng có vai trò quan trọng với học sinh thpt.

1. Công thức sin bậc 2: \(sin^2\alpha= \frac{1}{2}(1-cos2\alpha)\)
2. Công thức cosin bậc 2: \(cos^2\alpha= \frac{1}{2}(1+ cos2\alpha)\)
3. Công thức lượng giác tan bậc 2: \(tan^2\alpha= \frac{1-cos2\alpha}{1+cos2\alpha}\)
4. Công thức lập phương sin: \(sin^4\alpha= \frac{1}{8}(cos4\alpha-4cos2\alpha+\frac{6}{2})\)
5. Công thức lập phương cosin: \(cos^4\alpha= \frac{1}{8}(cos4\alpha+4cos2\alpha+\frac{6}{2})\)
6. Công thức sin bậc 5: \(sin^5\alpha= \frac{1}{16}(sin5\alpha-5sin3\alpha+10sin\alpha)\)
7. Công thức cosin bậc 5: \(cos^5\alpha=\frac{1}{16}(cos5\alpha+5cos3\alpha+10cos\alpha)\)