Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2 A. $\min y = – 2 – \sqrt 5 ;{\rm{ }}\max y = – 2 + \sqrt 5 $ B. $\min y = – 2 – \sqrt 7 ;{\rm{ }}\max y = – 2 … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{{2{{\sin }^2}3x + 4\sin 3x\cos 3x + 1}}{{\sin 6x + 4\cos 6x + 10}}$ Các phương án là A. $\min y = \frac{{11 – 9\sqrt 7 }}{{83}};{\rm{ }}\max y = \frac{{11 + 9\sqrt 7 }}{{83}}$ B. $\min y = \frac{{22 … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau