Tìm m để các bất phương trình ${(3\sin x – 4\cos x)^2} – 6\sin x + 8\cos x \ge 2m – 1$ đúng với mọi $x \in R$

Tìm m để các bất phương trình ${(3\sin x – 4\cos x)^2} – 6\sin x + 8\cos x \ge 2m – 1$ đúng với mọi $x \in R$ A. $m > 0$ B. $m \le 0$ C. $m < 0$ D. $m \le 1$ Lời giải Đặt $t = 3\sin x – 4\cos x \Rightarrow … Đọc tiếpTìm m để các bất phương trình ${(3\sin x – 4\cos x)^2} – 6\sin x + 8\cos x \ge 2m – 1$ đúng với mọi $x \in R$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$ A. $\min y = \frac{1}{3};\max y = 96$ B. $\min y – \frac{1}{3};\max y = 6$ C. $\min y = – \frac{1}{3};\max y = 96$ D. $\min … Đọc tiếpTìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2 A. $\min y = – 2 – \sqrt 5 ;{\rm{ }}\max y = – 2 + \sqrt 5 $ B. $\min y = – 2 – \sqrt 7 ;{\rm{ }}\max y = – 2 … Đọc tiếpTìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3cosx + sinx – 2

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{{2{{\sin }^2}3x + 4\sin 3x\cos 3x + 1}}{{\sin 6x + 4\cos 6x + 10}}$ Các phương án là A. $\min y = \frac{{11 – 9\sqrt 7 }}{{83}};{\rm{ }}\max y = \frac{{11 + 9\sqrt 7 }}{{83}}$ B. $\min y = \frac{{22 … Đọc tiếpTìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau