Công thức lượng giác đầy đủ từ căn bản tới nâng cao

Nhớ bảng công thức lượng giác là yếu tố quan trọng khi giải toán. Dưới đây là hệ thống lại bảng lượng giác cơ bản và nâng cao cùng với cách học thuộc công thức lượng giác bằng thơ, thần chú.

Bảng công thức lượng giác gồm các công thức cơ bản và các công thức biến đổi nâng cao, công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

1. Hàm số lượng giác và dấu của nó

Hàm số lượng giác và dấu của nó

2. Hàm số lượng giác của một số góc đặc biệt

Hàm số lượng giác của một số góc đặc biệt

3. Một số góc đặc biệt

Một số góc đặc biệt

4. Các công thức cơ bản

Các công thức lượng giác cơ bản

5. Hàm số lượng giác của góc bội

Hàm số lượng giác của góc bội

6. Công thức hạ bậc

Công thức hạ bậc

7. Hàm số lượng giác của tổng và hiệu các góc

Hàm số lượng giác của tổng và hiệu các góc

8. Biến đổi tổng và hiệu của hai hàm số lượng giác

Biến đổi tổng và hiệu của hai hàm số lượng giác

9. Biến đổi tích của hai hàm số lượng giác

Biến đổi tích của hai hàm số lượng giác

10. Công thức góc chia đôi

Công thức góc chia đôi

11. Một số công thức đối với các góc trong một tam giác

Một số công thức đối với các góc trong một tam giác

12. một số công thức lượng giác khác

một số công thức lượng giác khác

13. Công thức liên hệ giữa các hàm số lượng giác

Công thức liên hệ giữa các hàm số lượng giác

Hết