Phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Phương pháp chung: – Bước 1: Biến đổi các phương trình đã cho về dạng tích \(A.B = 0\) hoặc sử dụng các công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng, nhân đôi, nhân ba,… – Bước 2: Giải các phương trình … Đọc tiếp Phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Những phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình\(\sin x = m\). +) Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm. +) Nếu \(\left| m \right| \le 1\) thì phương trình \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \arcsin m + k2\pi \\x = \pi  – \arcsin m + k2\pi \end{array} \right.\) Đặc biệt: \(\sin x = \sin \alpha  \Leftrightarrow … Đọc tiếp Những phương trình lượng giác cơ bản lớp 11