Bài tập lượng giác chủ đề tìm tập xác định của hàm số

Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 – \sin 2x}}{{\cos 3x – 1}}\) A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{{2\pi }}{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{6},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) D. \(D = \mathbb{R}\backslash … Đọc tiếp Bài tập lượng giác chủ đề tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{{2{{\sin }^2}3x + 4\sin 3x\cos 3x + 1}}{{\sin 6x + 4\cos 6x + 10}}$ Các phương án là A. $\min y = \frac{{11 – 9\sqrt 7 }}{{83}};{\rm{ }}\max y = \frac{{11 + 9\sqrt 7 }}{{83}}$ B. $\min y = \frac{{22 … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau