Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1

Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1 . A. $\left| k \right| < \sqrt 2 $ B. $\left| k \right| < 2\sqrt 3 $ C. $\left| k \right| < \sqrt 3 $ D. $\left| k \right| < 2\sqrt 2 $ … Đọc tiếp  Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$ A. $\min y = \frac{1}{3};\max y = 96$ B. $\min y – \frac{1}{3};\max y = 6$ C. $\min y = – \frac{1}{3};\max y = 96$ D. $\min … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3{(3\sin x + 4\cos x)^2} + 4(3\sin x + 4\cos x) + 1$