Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$ A. min y = 4/3, max y = 4 , B. min y = 4/3, max y = 3 C. min y = 4/3, max y = 2 D. min y = 1/2, max y … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1 A. maxy = 6, min y = – 2 , B. maxy = 4, min y = – 4 , C. maxy = 6, min y = – 4 , D. maxy = 6, … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 2{\sin ^2}x + 3\sin 2x – 4{\cos ^2}x$ A. $\min y = – 3\sqrt 2 – 1;{\rm{ }}\max y = 3\sqrt 2 + 1$ B. $\min y = – 3\sqrt 2 – 1;{\rm{ }}\max y = 3\sqrt 2 – … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

 Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1

Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1 . A. $\left| k \right| < \sqrt 2 $ B. $\left| k \right| < 2\sqrt 3 $ C. $\left| k \right| < \sqrt 3 $ D. $\left| k \right| < 2\sqrt 2 $ … Đọc tiếp  Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1