Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x)

Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x) A. ${T_0} = 2\pi $ B. ${T_0} = \pi $ C. ${T_0} = \frac{\pi }{2}$ D. ${T_0} = \frac{\pi }{4}$ Lời giải Ta có $f(x + 2\pi ) = \sin (x + 2\pi ) = \sin x = f(x){\rm{ }}\forall … Đọc tiếp Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x)